top of page

בית עלמין

קשיווצ'ה

שם הקהילה:              קצ'יווצ'ה  

שם בפולנית:              Krzywcza
מקום/ כתובת:   

תאריך:                       5/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:    בית עלמין
מתעדים:                    מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:     
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה: בשנת 1941: כ-928 תושבים מהם כ-203 יהודים


תולדות הקהילה:
הכפר קצ'יווצ'ה מוזכר במאה ה-14. ב-1542 קיבלו בעלי הכפר את הזכות מאת המלך לקיים ירידים שנתיים ויום-שוק בשבוע. המפעל התעשייתי היחיד במקום היתה מישרפת יי"ש, שהתקיימה עד סוף המאה ה-19. התוצרת החקלאית של האחוזות בקשיווצ'ה ובסביבתה שווקה בפשמישל, המרוחקת ממנה 17 ק"מ. ייתכן שמשפחות יהודיות מועטות התגוררו בקשיווצ'ה עוד במאות ה-17 וה-18, אולם היישוב היהודי המאורגן התפתח בסוף המאה ה-18 ובמאה ה-19. תחילה היה כפוף לקהילת דוברומיל או פשמישל. ליישוב קטן זה בקשיווצ'ה היה רב משלו. שנים רבות ישב על כס הרבנות (כנראה למן שנות ה-30 של המאה ה-19) ר' אברהם ב"ר דוד גאלר, שהאריך ימים ונפטר בהיותו בן מאה ויותר. ב-1895 נתמנה לרב נכדו, ר' בנימין זאב ב"ר דוד גאלר, שעבר ב-1906 או ב-1907 לכהן בבוברקה. ב-1910 נתמנה לרב או לדומ"ץ בקשיווצ'ה ר' שמעון וייגר ובין שתי מלחמות העולם שירת בקודש ר' דוד אורי (נספה בשואה ב-1942). פרנסתם של יהודי קשיווצ'ה היתה על הפונדקאות והחכירה באחוזות שבסביבה. כמה יהודים התפרנסו מעיבוד חלקות שדה ומרוכלות בכפרים. בקשיווצ'ה התקיים בית-ספר בן 2 כיתות, אולם ילדי ישראל לא למדו בו. היישוב היהודי קיים מלמד דרדקי, וכן שוחט שעסק אף הוא במלמדות. בימי מלחמת העולם השנייה חוסל יישוב יהודי קטן זה על-ידי הנאצים, כנראה בין 27 ביולי לבין 3 באוגוסט 1942, כשנערכו אקציות חיסול של כל הקהילות היהודיות בסביבת פשמישל. היהודים מן האזור שולחו לכמה מקומות שנקבעו כנקודות-ריכוז, והגדולה שבהן היתה הגיטו בפשמישל. משם שולחו אחרי-כן, יחד עם יהודי המקום, למחנה-ההשמדה בבלז'ץ.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית העלמין היהודי נמצא בתוך חורשת עצים על פני שטח של כחצי דונם, הוא הרוס לגמרי, יש בו רק כ חמישה עשר מצבות. בחלק המרכזי של בית העלמין יש חורבה, ככל הנראה של אוהל קטן. ביער על גבעה בשם Krolewska יש אנדרטה לזכר הקורבנות שנרצחו במאי 1943 כ"כ מצוי שם לוח זיכרון במקום קבורתם של יהודים שנרצחו, ששרידיהם הוצאו לאחר המלחמה ונקברו בבית הקברות היהודי בפשמישל.


בחודש מאי 1943, הוציאו הגרמנים להורג בבית העלמין היהודי בקשיווצ'ה קבוצה של 11 יהודים, שביניהם היו תושבי קשיווצ'ה וקנצ'וגה.


בית העלמין של קשיווצ'ה מצוי בחלק הצפון מערבי של העיירה ממערב לכביש הראשי של העיירה, עליה שמאלה בדרך העולה מהכנסיה במרכז הכפר. בבית העלמין המצוי בתוך חורשה עבותה יש שביל כניסה צר שמסתיים בצמחיה סבוכה נמצאים כ 15 מצבות.


אין שילוט לבית העלמין ואין תיאור קורות הקהילה.

P1630682
P1630681
P1630680
P1630679
P1630678
P1630677
P1630676
P1630675
P1630674
P1630673
P1630672
P1630670
P1630671
P1630669
P1630668
P1630667
P1630666
P1630665
P1630664
P1630663
P1630662
P1630660
P1630661
P1630659
P1630658
P1630657
bottom of page