top of page

קבר אחים

נודז'ץ

שם הקהילה:             נודז'ץ  

שם בפולנית:             Nozdrzec
מקום/ כתובת:           nozdrzec 72  

תאריך:                      3/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:   קבר אחים  

מתעדים:                   מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:
    
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
באביב 1940 הגסטאפו והמשטרה הצבאית הגרמנית הוציאו להורג כ -150 יהודים , הם נקברו בקבר אחים בנודז'ץ .

תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
עפ"י תיעוד שקבלנו, חלק מיהודי נודז'ץ נרצחו ונקברו בקבר אחים. קבר האחים אמור להיות בסמוך לבית העלמין הנוצרי מעבר לכביש. לא התגלו כל ממצאים של קבר האחים ולא נמצאו עדויות מקומיות על הימצאותו. גם בצילומי אויר לא היה ניתן לראות סימן כל שהוא אשר מעיד על קבר אחים..

bottom of page