top of page

בית עלמין

יאשייניצה רושיילנה

שם הקהילה:              יאשייניצה רושיילנה  

שם בפולנית:              Jasienica Rosielna
מקום/ כתובת:   

תאריך:                       2/6/2016
אתרי תיעוד/שימור:    בית עלמין  

מתעדים: מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:    
 
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה: בשנת 1941: כ-2,090 תושבים מהם כ-479 יהודים.


תולדות הקהילה:
יאשייניצה רושיילנה מוזכרת כיישוב כבר במאה ה-15. יש לשער, שהיה זה ישוב בבעלות האצולה. הידיעות הדלות על המקום והיהודים שבו הן מן המאות ה-19 וה-20 בלבד. ביישוב עירוני ודל זה התקיימו שלושה ירידים בשנה, ויום-שוק אחד בשבוע. תושבי המקום הנוצרים עסקו בעיקר באריגת בדים בבתיהם, ואילו פרנסתם של היהודים היתה בעיקר על המסחר הזעיר והרוכלות. היו גם ביניהם שקנו את האריגים מידי התושבים ושיווקו אותם למקומות אחרים. יש להניח שכמה יהודים עסקו גם במלאכה. רבה הראשון של יאשייניצה רושיילנה היה אברהם-יוסף-יעקב גלרנטר, שנתקבל כרב ב-1858 וכיהן בתפקידו עוד ב-1912. בין שתי מלחמות-העולם כיהן במקום הרב גלרנטר, כנראה קרובו של רושיילנה אברהם. רבה האחרון של יאשייניצה רושיילנה נספה בשואה. בסוף שנות העשרים עמד בראש ועד הקהילה שכנא. במקום פעלה קופת "גמילות-חסדים" וב-1929 קיבלו ממנה 7 אנשים הלוואות בסך כולל של 460 זלוטי. כן נתקיימה ביאשייניצה חברת "ביקור חולים". בתקופה שבין שתי המלחמות היה ביאשייניצה סניף של "הציונים הכלליים". בשנים 1933-1934 היה ביאשייניצה רושיילנה קן של הנוער העברי "עקיבא". מועטות בידינו הידיעות על גורלם של יהודי יאשייניצה רושיילנה בימי הכיבוש הנאצי. נראה שבמחצית השנייה של 1942 הוקם ביאשייניצה רושיילנה גיטו, ובו רוכזו יהודי המקום והסביבה. לקראת חיסול הגיטו, כנראה ביולי 1942, גורשו ליאשייניצה רושיילנה כמה מאות יהודים מדומאראדז ומיישובים אחרים בסביבה (בין היתר 11 משפחות מן הכפר באריץ'), שהתגוררו במקום מולדתם על סמך רישיון מיוחד שקיבלו מאת השלטונות הגרמניים. הם עיבדו את אדמותיהם אך נאסר עליהם לעזוב את הכפר. בגלל הצפיפות בגיטו, נאלצו רבים מהם לשהות תחת כיפת השמיים. בגיטו שרר רעב. בינתיים כ-200 צעירים נלקחו לעבודות-כפייה ביאשייניצה ובמחנה-העבודה בפלאשוב. ב-12.8.1942 חוסל הגיטו. כ-600 תושביו נורו למוות בקרבת מקום. באותו יום ובאותו מקום נרצחו גם היהודים מקורצ'ינה.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית הקברות היהודי יאשייניצה רושיילנה נוסדה באמצע המאה התשע-עשרה, במהלך מלחמת העולם השנייה הגרמנים הרסו לחלוטין את בית העלמין. בבית העלמין על שטח של 0.1 דונם לא שרדה מצבה אחת. בשנת 1967הוצב לוח הנצחה על קבר האחים של יהודים שנרצחו על ידי הנאצים ב-12 באוגוסט 1942 , במקום זה, הגרמנים הוציאו להורג 624 יהודים.


נוסעים לאורך הרחוב הראשי של העיירה ובמרכזה פונים ימינה לכביש צר המתחבר לכביש E-371. הכביש הצר עולה לראש גבעה שמשמאלה שטח גדול מתוחם בעצים אשר שימש את בית העלמין של יאשייניצה רושיילנה . במקום מצבת זיכרון שחורה של ר' חיים בן ר' יצחק פרנס וזוגתו לזכרון כל יהודי העיירה שנרצחו בשואה .כ"כ נמצאת מצבת זיכרון גדולה מהתקופה הקומוניסטית לזכר יהודי העיירה שנרצחו בשואה.

P1630293
P1630291
P1630290
P1630289
P1630288
P1630287
P1630286
P1630285
P1630284
P1630281
P1630283
P1630282
P1630280
P1630278
P1630279
P1630277
bottom of page