top of page

בית כנסת

קריניצה זדרוי

שם הקהילה:            קריניצה זדרוי  

שם בפולנית:            Krynica zdroj
מקום/ כתובת:          27polna ul 

תאריך:                     31/5/2016
אתרי תיעוד/שימור:  בית עלמין  

מתעדים:                  מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:   
  
    

תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה:  בשנת 1941: כ-2,341 תושבים מהם כ-1,023 יהודים.


תולדות הקהילה:
בתחילת המלחמה בספטמבר 1939 נמלטו רבים מיהודי קריניצה מן המקום, מקצתם לעבר הגבול ההונגרי, והאחרים מזרחה לגאליציה המזרחית, במטרה להגיע אל גבול רומניה. אולם בשל התקרבותם המהירה של הגרמנים רוב הנמלטים לא הרחיקו לכת ושבו לקריניצה. קבוצה אחת של פליטי קריניצה מצאה מקלט זמני בדינוב, אך גם הם חזרו תוך כמה שבועות לקריניצה. עם כניסת הגרמנים הוטלו על יהודי קריניצה גזירות של עבודות-כפייה, קונטריבוציות והגבלות תנועה. כבר באמצע 1940 הופצו ידיעות, כי בשל קרבת היישוב אל הגבול ובגלל היותו מרכז מרפא חשוב -יפונו היהודים מן המקום. כדי לבטל, או לפחות לדחות את גזירת הגירוש, ניסו אנשי היודנראט לשחד את השלטונות הגרמניים במחוז, אולם הדבר עלה בידיהם רק בחלקו.


בנובמבר 1940 באה הוראת הגירוש. היהודים נצטוו להתייצב עם מטלטליהם בכיכר. אחדים ניסו להסתתר, אך בסופו של דבר גם הם הצטרפו אל המרוכזים בכיכר. לאחר בדיקת הנוכחים גורשו כל יהודי קריניצה. רובם הובלו לנובי-סונץ' ולגריבוב ומקצתם התפזרו בישובים אחרים בסביבות נובי-סונץ'. ליהודי קריניצה זומן אותו גורל שפקד את הקהילות היהודיות שם.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית הכנסת היה ממוקם בצומת הרחובות Kraszewskiego ו Polna ,נבנה במאה ה -19, גורלו של בית הכנסת אינו ידוע. אתר המידע התיירותי מכיל אזכור ובו נאמר כי בניין בית הכנסת הבנוי לבנים שרד עד כניסת הנאצים בשנת 1940.


בית עלמין ישן מהמאה ה 19 מגודר עם שער פתוח מטופל ע"י העיריה . המקום מצבות משופצות וחדשות אחד מהם של משפחת שו"ב מלונדון ואנטוורפן.

בית עלמין

P1620846
P1620845
P1620844
P1620843
P1620841
P1620842
P1620839
P1620840
P1620837
P1620838
P1620835
P1620836
P1620834
P1620833
P1620831
P1620832
P1620830
P1620829
P1620828
P1620827
P1620826
P1620825
P1620824
P1620823
P1620822
P1620821
P1620820
P1620819
P1620818
P1620817
P1620816
P1620815
P1620814
P1620813
P1620812
P1620811
P1620810
P1620809
P1620808
P1620807
P1620805
P1620806
P1620804
P1620803
P1620797
P1620802
P1620800
P1620796
P1620795
P1620794
P1620793
P1620792
P1620791
P1620790
P1620789
P1620788
P1620785
P1620786
P1620787
P1620784
P1620783
P1620782
P1620781
P1620780
bottom of page