top of page

בית עלמין

לאבובה


שם הקהילה:              לאבובה  

שם בפולנית:              Labowa
מקום/ כתובת:            Labowa 240  

תאריך:                       31/5/2016
אתרי תיעוד/שימור:     בית עלמין  

מתעדים: מאיר שילה  Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:
    
    

אוכלוסיה: בשנת 1941: כ-876 תושבים מתוכם כ-221 יהודים.


תולדות הקהילה: 
כפר לאבובה ואחוזת אצילים בשם זה שכנו במרחק כ-16 ק"מ מנובי-סונץ'. במאה ה-19 וה-20 שימש הכפר מרכז מסחרי לסביבה. תושביו הנוצרים עסקו בחקלאות, ובעיקר כשכירים באחוזה, ואילו היהודים, רובם עסקו במסחר זעיר וברוכלות, ולאחדים מהם היו גם חלקות שדה וגינה. ב-1880 היו בלאבובה 995 תושבים, מהם 250 יהודים.
ב-1921 היה מספר התושבים 876, מהם 221 יהודים. מן הנתונים המעטים שבידנו יוצא, שבמחצית השנייה של המאה ה-19 היתה בלאבובה קהילה יהודית מאורגנת. ראשון רבני לאבובה ששמו ידוע לנו, היה ר' אריה-לייב בלוך. הוא כיהן במקום בשנות השבעים של המאה ה-19 לערך (נפטר בקראקוב ב-1884). אחריו כיהן, כמשוער, רבי אליהו הלוי הורוויץ, וממנו קיבל ר' שמואל-אהרון מילר.


בשנים 1919-1922 סייע לו ברבנות חתנו, ר' אבא ב"ר שאול ואקס, שהיה כנראה בעת ההיא סמוך לשולחנו. ר' שמואל-אהרון נספה בתקופת השואה ועמו בנו, ר' יואל מילר. משנכבש האזור על-ידי הגרמנים הוטלו על קהילה קטנה זו גזירות של עבודות-כפייה, הגבלות-תנועה וקנסות כספיים. שוטרים גרמנים התנכלו ליהודים וגזלו את רכושם. היהודים עבדו בתיקון כבישים וגשרים, וכן באחוזות חקלאיות בסביבה. בלאבובה הוקם יודנראט אשר טיפל בחלוקת עבודות-הכפייה בין בני הקהילה והושיט סעד לנזקקים.
במאי 1941 הוכנסו ללאבובה כמה משפחות יהודיות, שנעקרו מיישוביהם באזור נובי סונץ'. היו אלה בעיקר יהודים שהתגוררו ביישובים בקרבת הגבול והשלטונות הגרמניים גירשו אותם משם. באותה תקופה החמיר מצבם של יהודי לאבובה, והיודנראט במקום יצר קשר עם מרכז י.ס.ס. בקראקוב, כדי לקבל סיוע מוגבר לנזקקים מבין הקהילה המקומית והעקורים. ב-1941 רבו החטיפות למחנות-העבודה. נראה שיהודי לאבובה גורשו במחצית הראשונה של 1942 לגיטו נובי סונץ', שם רוכזו יהודים מכל הסביבה לקראת השילוחים למחנות-המוות.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
על מנת להגיע לבית העלמין (לנוסע מצפון לדרום) יש לפנות על הדרך הראשית במרכז העיירה ימינה ולעלות כ 300 מ' ולפנות שמאלה (דרומה) להמשיך כחצי ק"מ לעבור את מפעל Tescam מימין בית העלמין מגודר עם שלט בית עלמין יהודי . השער פתוח בהמשך השביל הפונה ימינה.


בית העלמין שירת את האוכלוסיה היהודית מאז המאה ה 19. על גבעה מבודדת במרכז הכפר יש שלט בשפה המקומית ועברית. הגודל הנוכחי של בית הקברות הוא 0.8 דונם. במקום כ 150 מצבות, רובם במקומות המקוריים. בית הקברות חולל לפני מלחמת העולם השנייה, בשנת 1982 החלו לשקם את בית העלמין מחדש: הקמת אבנים, ניקוי צמחייה נקיה ובנית גידור קבוע. מועצת הכפר מסייעת בשימור בית העלמין.


בבית העלמין כ 150 מצבות כולל מצבת זכרון ליהודי העיירה שהושמדו בשואה. בית העלמין נקי ומטופל ע"י העיריה.

P1620777
P1620778
P1620779
P1620776
P1620775
P1620774
P1620773
P1620772
P1620771
P1620770
P1620769
P1620768
P1620766
P1620767
P1620765
P1620764
P1620762
P1620763
P1620761
P1620760
P1620758
P1620759
P1620757
P1620756
P1620754
P1620755
P1620753
P1620752
P1620751
P1620750
P1620749
P1620748
P1620747
P1620745
P1620744
P1620743
P1620742
P1620741
P1620740
P1620739
P1620737
P1620735
P1620734
P1620733
P1620732
P1620731
P1620730
P1620729
P1620728
P1620727
bottom of page