top of page

בית כנסת וקבר אחים

זפייניק שז'בסקי

שם הקהילה:              זפייניק שז'בסקי  

שם בפולנית:              Strzyzewski
מקום/ כתובת:            על הדרך צפונה מהעיירה על גבעה תלולה  

תאריך:                       30/5/2016
אתרי תיעוד/שימור:    בית עלמין , קבר אחים  

מתעדים:                    מאיר שילה   Malgorzata Ploszaj
אנשי קשר:
    
    


תיאור כללי. סיפור הקהילה:
אוכלוסיה:  בשנת 1941: כ-1,802 תושבים מהם כ-244 יהודים 


תולדות הקהילה:
במאה ה-16 היתה ז'פייניק סצ'יז'בסקי כפר מלכותי זעיר. יש להניח שמעמד של עיר ניתן לה בסוף המאה ה-18 או בתחילת המאה ה-19. בשנות השמונים למאה ה-19 היתה עיירה קטנה ובה 1,718 תושבים, מהם 264 יהודים. ב-1921 היו בז'פייניק סצ'יז'בסקי 1,802 תושבים, מהם 224 יהודים. התושבים הפולנים עסקו בחקלאות ואילו היהודים במסחר ובמלאכה. במקום היתה טחנת-קמח. מסוף המאה.ה-18 התקיימו בז'פייניק סצ'יז'בסקי ירידים שבהם סחרו בעיקר בצמר, פשתן ובדים. הקהילה הקטנה בז'פייניק סצ'יז'בסקי חלשה גם על יהודי היישובים הסמוכים, ז'פייניק ביסקופי וז'פייניק מארצ'ישובסקי שבהם ישבו ב-1921 כ-40 יהודים.


בשנות השמונים למאה ה-19 כיהן כרב המקום ר' קופל ברנר. כבכל ערי הסביבה, כן בז'פייניק סצ'יז'בסקי היה בנובמבר 1918 פוגרום, וכמה יהודים נפצעו קשה. כנראה שבעקבות מלחמת-העולם ה-1 והפוגרומים עזבו את העיירה מקצת מיהודיה. בשנות העשרים של המאה ה-20 ניסתה הקהילה הקטנה בעזרת הג'וינט לשקם את כלכלתה.
ב-1929 נוסדה קופת "גמילות-חסדים" ובה 22 חברים; בשנים 1929-1930 ניתנו מטעמה 45 הלוואות ובשנים 1930-1931 עלה מספרם של הלווים מן הקופה ל-106. סך כל ההלוואות הגיע ל-8,500 זלוטי. מלבד קופת גמ"ח קיימו יהודי המקום חברת "לינת-צדק". באותה תקופה נסתמנה בז'פייניק סצ'יז'בסקי פעילות של חוגים ציוניים. במקום היה קן "עקיבא". בבחירות לקונגרס הציוני ב-1935 קיבלה רשימת "המזרחי" 14 קולות מכלל 16 הבוחרים.


ז'פייניק סצ'יז'בסקי נכבשה בידי הצבא הגרמני בתחילת ספטמבר 1939. במקום עצמו וביישובים שמסביבו גרו אז כ-300 יהודים. באוגוסט 1941 באו לז'פייניק סצ'יז'בסקי כמה עשרות יהודים שגורשו מגורליצה; כנראה שגם יהודים מן הכפרים הסמוכים הועברו לשם. בסוף 1941 הוקם במקום גיטו אשר חוסל ב-9 באוגוסט 1942. ליהודים נאמר, שעליהם לעבור למקום-מגורים אחר ואף הותר להם לקחת חפצים אישיים ומזון במשקל של 25 ק"ג. מבין היהודים שהתייצבו לגירוש נבחרו כ-30 גברים צעירים, והללו שולחו למחנה-העבודה בפלאשוב. השאר, רובם זקנים, נשים וילדים, הועברו ליער "דומברי" שליד ז'פייניק ביסקופי, ושם נורו למוות בידי אנשי הז'אנדארמריה הגרמנית שבאו מיאסלו ומגורליצה. בקבר-אחים ב"דומברי" נקברו באותו יום 364 איש. לאחר השחרור הוקמה במקום מצבה.


תיעוד אתר/שרידי הקהילה:
בית העלמין ממוקם במעלה הגבעה על מורד תלול בתוך היער יש דרך מרוצפת שמובילה אליו ניתן להגיע ברכב. מצויות כ 50 מצבות במקום, אין גדר ואין סימון או תיאור קורות הקהילה.


(קבר אחים של יהודי זפייניק מצוי בלס דברי (כרטיס 52) על דרך מקומית שמובילה מזפייניק כ – 3 ק"מ לצינז'קוביצה על גבעה מהדרך פניה שמאלה לתוך יער 2 ק"מ , במעלה הדרך בצד ימין ממוקם שלט גדול מאבן המציין כניסה ליער לקבר האחים כ 200 מ' הדרך יורדת לקבר רחב עליו מצוין בגדול מס' הנרצחים 364 .)

P1620600
P1620599
P1620598
P1620597
P1620596
P1620595
P1620594
P1620593
P1620592
P1620591
P1620590
P1620589
P1620588
P1620587
P1620586
P1620585
P1620584
P1620583
P1620582
P1620581
P1620580
P1620579
P1620578
P1620576
P1620573
P1620572
P1620577
bottom of page