top of page

ליזנסק

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

מתעדים
תאריך

12-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

אנשי קשר
אתרי תיעוד/שימור
מקום/כתובת
שם הקהילה

ליזנסק

Lezajsk

בית עלמין

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

1521 - התיישבות ראשונה של יהודים בליזנסק.החל מהמאה ה-17 מתקיימת קהילה יהודית על מוסדותיה: בית כנסת, בית עלמין, הכנסת אורחים. ראשוני הרבנים המכהנים בה הם ר' יהושע כהנא ור' זאב וולף אליעזר, בעל "לשון זהב". 

החל משנת 1772 החל ר' אלימלך ליפמן (ר' אלימלך מליזנסק) לשמש כרבה של ליזנסק והקים בה מרכז חסידי אליו נהרו חסידיו מכל רחבי מזרח אירופה. ר' אלימלך ואחיו זושא מאניפולי נדדו ברחבי פולין להפיץ את תורת החסידות עד אשר ר' אלימלך קבע את מקומו בליזנסק.

בין תלמידיו של רבי אלימלך שהפיצו את תורת החסידות בגליציה ובפולין הקונגרסאית: החוזה מלובלין, ר' מנחם מנדל מרימנוב, המגיד מקוזניץ, ר' משה לייב מסאסוב, ר' יהושע השיל מאפטא, ר' נפתלי מרופשיץ ועוד. חיבורו החשוב : "נועם אלימלך".

עד שנת 1921 התדלדלה האוכלוסיה היהודית והיוותה כ-20% מכלל האוכלוסיה. בין שתי המלחמות גדלה האוכלוסיה היהודית עד 90%, הוקמו מוסדות חינוך לכל הזרמים, ספריה ומוסדות תרבות.

ביום השני של ראש השנה ת"ש נכנסו הגרמנים, אספו יהודים לעבודות ושרפו את בית הכנסת המרכזי ובתי תפילה סמוכים. מצבות בית העלמין נעקרו בהוראת הגרמנים על מנת לרצף את כיכר השוק. במהלך 1941 הוקם גיטו בליזנסק אליו הובאו גם יהודים מהסביבה, בספטמבר 1942 חוסל הגטו. חלק מיהודי ליזנסק הובל לגטו בטרנוגרוד, ורובם נשלח להשמדה בבלז'ץ.

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה: 

ברחוב Gorna במרכז העיירה מצוי בית העלמין העתיק בו קיים אוהל קברו של ר' אלימלך ליפמן. בקצה הצפוני של בית העלמין מצוי לפידריום–קיר בנוי משרידי המצבות שנאספו בבית העלמין. על יד האוהל הועמדו כ-50 מצבות שנאספו בבית העלמין לאחר שחוללו ונעקרו ממקומן. אין שלט הכוונה ברור לבית העלמין. 

 

 

IMG_2359
Lezajsk (49)
Lezajsk (48)
Lezajsk (47)
Lezajsk (46)
Lezajsk (37)
Lezajsk (36)
Lezajsk (35)
Lezajsk (34)
Lezajsk (33)
Lezajsk (32)
Lezajsk (31)
Lezajsk (30)
Lezajsk (27)
Lezajsk (26)
Lezajsk (25)
Lezajsk (24)
Lezajsk (23)
Lezajsk (22)
Lezajsk (21)
Lezajsk (20)
Lezajsk (19)
Lezajsk (18)
Lezajsk (16)
Lezajsk (13)
Lezajsk (12)
Lezajsk (11)
Lezajsk (10)
Lezajsk (9)
Lezajsk (8)
Lezajsk (7)
Lezajsk (6)
Lezajsk (5)
Lezajsk (4)
Lezajsk (3)
Lezajsk (2)
Lezajsk (1)
IMG_2362
IMG_2361
IMG_2360
bottom of page