top of page

פרישטאק

יבית עלמין חדש

 

יבית עלמין ישן

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

תאריך
מתעדים

14-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

שם הקהילה
מקום/כתובת
אתרי תיעוד/שימור
אנשי קשר

 פרישטאק

Frystak

2 בתי עלמין :Golebiowskiego  on road to Glinnik  

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:

יהודים ראשונים התיישבו בפרישטאק כבר במאה ה-16. משבר כלכלי הביא לעידוד התיישבות יהודית ע"י פרנסי הכפר. הקהילה היהודית גדלה מהר מאד ובאמצע המאה ה-17 היה כבר ישוב יהודי מאורגן, נוסד בית עלמין ונבנו בית כנסת (עלה באש בשנת 1890) ובית מדרש. שם היה אוסף דברי דפוס עתיקים, כולל דפוס וונציה מ-1546.

עד תקופת השואה היה רוב יהודי מוחלט בפרישטאק, מעל 60%. היהודים עסקו במסחר ובמלאכה. 

פרעות נגד היהודים ב-1898.

בין המלחמות השתפרו יחסי השכנות בין הפולנים והיהודים. יו"ר מועצת העיירה וסגנו היו יהודים. יו"ר המועצה עד 1939 היה הירש יארי.

הקהילה היתה חרדית. כיהנו בה ר' מנחם מנדל מרימנוב ואחריו ר' יצחק וגשאל, בנו ר' יחיאל ונכדו ר' ישראל וגשאל. בשנת 1895 ירש את כס הרבנות ר' מנחם מנדל ב"ר צבי הלברשטאם (קבור בבית העלמין החדש) ואחריו ר' חיים ברוך בנו שנספה בשואה.

פעילות הארגונים הציונים נמנעה ע"י הציבור החרדי, ורק בשנות ה-30 הוקמו סניפים של "הציונים הכללים", "המזרחי", "רוויזיוניסטים", "עקיבא" ו"ביתר".

הגרמנים כבשו את פרישטאק ב-8 בספטמבר 1939. בראש השנה ת"ש הם פרצו לבית הכנסת ובית המדרש, רצחו מתפללים והעלו באש את ספרי הקודש. כמה מן הנרצחים נקברו בבית העלמין הקתולי מול מקום הרצח.

בסוף 1939 הוקמו יודנראט וגטו בפרישטאק, ומ-1940 נלקחו יהודים לעבודות כפיה: סלילת כבישים, הנחת פסי רכבת וכריית תעלה תת קרקעית. הם נצטוו לענוד סרט לבן עם מגן דוד. חנויות הוחרמו ונשדדו. 

באביב 1942 החלו שילוחים של יהודים למחנות עבודה, וב-16 באוגוסט 1942 החלו האקציה הגדולה וחיסול יהודי פרישטאק. הם נצטוו להתייצב בכיכר השוק, ממנה נשלחו ליאסלו ומשם לבלז'ץ.

100 יהודים הסתתרו ביערות, רובם נתפסו ע"י הגרמנים ונרצחו. 20 יהודים נותרו בחיים. 

 

תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:

בית העלמין הישן נמצא על הגבעה קרוב ל“רינק“ של פרישטאק מתחת לרחוב Golebiowskiego 11 (המפתח לבית העלמין נמצא בחנות בכתובת זו). בית העלמין מגודר, הגדר נבנתה ע"י ניסנבאום עם שער ברזל ומגיני דוד. 

במקום מצבות בודדות ובמרכז מצבת הרבנית אסתר עטיל, בתו של ר' אלימלך מליז'נסק.

אין שילוט הכוונה מהרחוב ואין תיאור קורות הקהילה.

בית העלמין החדש נמצא בהמשך לרחוב גליניקדולנה. הכניסה כ-200 מטרים מהכביש הראשי, פניה בין שני בתים על דרך העולה על צלע ההר ימינה. במקום אוהל קברו של ר' מנחם מנדל הלברשטאם מפרישטאק ומצבות בודדות נוספות.

אין גדר לבית העלמין ואין תיאור קורות הקהילה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_2621
IMG_2620
IMG_2619
IMG_2618
IMG_2617
IMG_2616
IMG_2615
IMG_2614
IMG_2613
IMG_2612
IMG_2611
IMG_2610
IMG_2609
Frysztak (49)
Frysztak (48)
Frysztak (47)
Frysztak (45)
Frysztak (44)
Frysztak (42)
Frysztak (41)
Frysztak (39)
Frysztak (37)
Frysztak (36)
Frysztak (35)
Frysztak (34)
Frysztak (33)
Frysztak (30)
Frysztak (29)
Frysztak (28)
Frysztak (27)
Frysztak (26)
Frysztak (25)
Frysztak (24)
Frysztak (23)
Frysztak (22)
Frysztak (21)
Frysztak (20)
Frysztak (19)
Frysztak (18)
Frysztak (17)
Frysztak (16)
Frysztak (15)
Frysztak (14)
Frysztak (13)
Frysztak (12)
Frysztak (11)
Frysztak (10)
Frysztak (9)
Frysztak (8)
Frysztak (7)
Frysztak (6)
Frysztak (5)
Frysztak (4)
Frysztak (3)
Frysztak (2)
Frysztak (1)
bottom of page