top of page

12-5-2014

 

מיאר שילו

Malgorzata Ploszaj

תאריך
מתעדים

14-5-2014

 

מאיר שילה

Malgorzata Ploszaj

ריבוטיצ'ה

גלוגוב מלופולסקי

Glogow Mlopolski

בית קברות

 

משפחת רובין

שם הקהילה
מקום/כתובת
אתרי תיעוד/שימור
אנשי קשר

ריבוטיצ'ה

Rybotycze

בית עלמין

 

 

תיאור כללי/ סיפור הקהילה:
יהודים בודדים ראשונים התיישבו בריבוטיצ'ה ב-1630. בסוף המאה ה-18 גדל הישוב היהודי כתוצאה מהתפתחות מקורות פרנסה של אספקת עורות לסנדלרים, מסחר זעיר, רוכלות, מלאכה וחקלאות.
בעיירה רווחה מסורת שר' זושא מאניפולי ערך גלות בסביבה ובמפתן בית המדרש נמצאה אבן שעליה הניח ר' זושא את ראשו בשנתו. יהודי המקום לא דרכו על אבן זו, אלא דילגו עליה בעת כניסתם לבית המדרש.
בריבוטיצ'ה היתה קהילה מאורגנת שבראשה כיהן ברבנות ר' צבי אלימלך מדינוב. ר' צבי אלימלך נפטר ב-1841 וכס הרבנות עבר לצאצאיו, ביניהם נינו ר' יהושע ב"ר צבי אלימלך שפירא מבלוז'וב. הרב האחרון בריבוטיצ'ה שנספה בשואה היה ר' אליעזר שפירא בנו של ר' יהושע.
לא היו תנועות פוליטיות בריבוטיצ'ה. הוקמו בה 2 בתי ספר לבנים ולבנות.
בין ספטמבר 1939 ליוני 1941 היתה העיירה תחת שלטון סובייטי. הקהילה מנתה מאות בודדות של יהודים.
בין ה-27 ביולי ל3- באוגוסט 1942 הועברו כל יהודי ריבוטיצ'ה לגטו פשמישל ומשם נשלחו להשמדה בבלז'ץ.


תיעוד אתרי/ שרידי הקהילה:
בית העלמין היהודי נמצא מדרום לכפר בצמוד לבית האחרון, על הכביש הראשי המוביל ל-Huwniki.
יש שלט קטן של בית עלמין עם גשרון אשר חוצה את ערוץ הנחל הקטן הזורם לאורך הכביש. 
השביל עולה לגבעה הסמוכה משמאל ומגיע לאחר קילומטר אחד לבית העלמין אשר מגודר בגדר עץ עם שער מעץ. (לפני המלחמה היה שער בטון). במקום כ-50 מצבות. המקום מטופל על ידי בית הספר המקומי מפשמישל. במקום שלט זיכרון של 4 רבנים שתמכו בשיקום בית העלמין.

אין שילוט הכוונה מתאים לציון המקום וסיפור קורות הקהילה. 
יש להכשיר דרך נגישה אל בית העלמין.

Rybotycze (71)
Rybotycze (70)
Rybotycze (69)
Rybotycze (68)
Rybotycze (67)
Rybotycze (66)
Rybotycze (65)
Rybotycze (63)
Rybotycze (62)
Rybotycze (61)
Rybotycze (60)
Rybotycze (59)
Rybotycze (58)
Rybotycze (57)
Rybotycze (56)
Rybotycze (55)
Rybotycze (54)
Rybotycze (53)
Rybotycze (52)
Rybotycze (51)
Rybotycze (50)
Rybotycze (49)
Rybotycze (48)
Rybotycze (47)
Rybotycze (46)
Rybotycze (45)
Rybotycze (44)
Rybotycze (43)
Rybotycze (42)
Rybotycze (41)
Rybotycze (40)
Rybotycze (39)
Rybotycze (38)
Rybotycze (37)
Rybotycze (36)
Rybotycze (35)
Rybotycze (34)
Rybotycze (33)
Rybotycze (32)
Rybotycze (31)
Rybotycze (30)
Rybotycze (29)
Rybotycze (28)
Rybotycze (27)
Rybotycze (26)
Rybotycze (25)
Rybotycze (24)
Rybotycze (23)
Rybotycze (22)
Rybotycze (21)
Rybotycze (20)
Rybotycze (19)
Rybotycze (18)
Rybotycze (17)
Rybotycze (16)
Rybotycze (15)
Rybotycze (14)
Rybotycze (13)
Rybotycze (12)
Rybotycze (11)
Rybotycze (10)
Rybotycze (9)
Rybotycze (8)
Rybotycze (7)
Rybotycze (6)
Rybotycze (5)
Rybotycze (4)
Rybotycze (3)
Rybotycze (2)
Rybotycze (1)
20140514_160818_1
20140514_160726
20140514_160618
20140514_160604
20140514_160512
20140514_160443
20140514_142308
20140514_142046
20140514_142027
20140514_141606_1
20140514_141423
20140514_141414
20140514_141342
20140514_134527
20140514_134514
20140514_130155
20140514_130124
20140514_130059
20140514_125938
bottom of page